SIKÇA SORULAN SORULAR

Firmalar sadece yasal zorunluluk nedeniyle yıllık rutin bağımsız denetim yaptırmazlar. Yurt içinden veya dışından fon sağlamak için firmalar bağımsız denetime ihtiyaç duyabilirler. Çünkü kredi verenler kredi vermek için firmaların bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarını talep ederler.

Şirket birleşmelerinde ya da satın almalarında, sağlıklı karar verebilmek için, birleşen ya da satın alınan şirketin mali tablolarının bağımsız denetimden geçmesi istenir.

Halka arzlarda halka arz edilecek firmanın mali tablolarının bağımsız denetimi yapılır.

Bunların dışında; ortaklara, yatırımcılara ya da yöneticilere mali tabloların tamamı, bir kısmı ya da bazı hesaplar hakkında bilgi vermek için özel amaçlı denetimler de yapılabilir.

6102 Sayılı TTK’nın denetime ilişkin hükümlerine göre bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları şunlardır;

- Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında belirtilmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanmaktadır.
- Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.
- Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılması, mali tabloların genel kurul tarafından incelenmesi, tartışılması ve ibrası yapılamamasına neden olur.

Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılmasının sonucunda bağımsız denetim yaptırmayan şirket;

- Kar dağıtamaz,
- Sermaye artıramaz,
- Sermaye azaltamaz,
- Firmanın bağımsız denetime tabi olmasına karşın herhangi bir bağımsız denetçi ile anlaşılmamasından doğacak zararlardan yönetim kurulu sorumludur.
- Seçilen denetçinin bağımsız denetime tabi şirketlere ait internet siteleri üzerinden duyurulmaması durumunda Türk Ticaret Kanunun 562. maddesinin 12. bendi şirket yönetim kurulu üyeleri adli para cezası ile cezalandırılır.

Türkiye’de, tek tek ya da grup firmaları toplamı olarak, belirlenen Aktif Toplamı, Net Satış Hasılatı ve Çalışan Sayısı kriterlerinden en az ikisini sağlayan işletmeler bağımsız denetime tabidir. 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla söz konusu kriterler şöyle belirlenmiştir.

Aktif Toplamı : 50 milyon TL ve üstü
Yıllık Net Satış Hasılatı : 100 milyon TL ve üstü
Çalışan Sayısı : 200 ve üstü

Bağımsız denetime tabi olma şartı belirlenirken, bağımsız denetimi yapılacak yıldan önceki iki yılın mali tabloları esas alınmaktadır. 2015 yılında bağımsız denetime tabi olacak firmalar belirlenirken 2013 ve 2014 yılları mali tabloları esas alınmaktadır. 2013 ve 2014 yıllarında üst üste iki yıl yukarıdaki 3 kriterden en az herhangi ikisini sağlayan şirketler 2015 yılında bağımsız denetime tabi olmaktadır.

Bağımsız denetim; finansal tablo ve finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlamak, yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarını elde etmek, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenerek rapora bağlanması şeklinde ifade edilebilir.