Etik İlkeler Taahhütnamesi

DENETİM ETİĞİ UYUM TAAHHÜTNAMESİ

a) Dürüstlük; bütün mesleki ve iş ilişkilerinde dürüst, açık, doğru ve güvenilir olacağımıza,

b) Tarafsızlık; önyargıların, temayüllerin, çıkar çatışmalarının veya başkalarının kötüye kullanılan nüfuzlarının meslek veya işle ilgili muhakemelerimizi ve kararlarımızı etkilemesine izin vermeyeceğimizi,

c) Mesleki yeterlik ve özen; uygulama, mevzuat ve denetim tekniklerindeki güncel gelişmeler ışığında, mesleki bilgi ve beceriyi, müşterilerin yeterli denetim hizmeti almalarını temin edecek bir seviyede tutmak ve ilgili teknik ve mesleki standartlara uygun bir şekilde ve özen içinde hareket edeceğimizi,

ç) Sır saklama; mesleğin icrası sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğine saygı duymak; söz konusu bilgilerin açıklanması için yasal veya mesleki bir hak veya görevin bulunması durumu saklı olmak kaydıyla, uygun ve belirli bir yetki olmaksızın bu tür bilgileri kesinlikle üçüncü kişilere açıklamayacağımızı ve kendimiz veya üçüncü kişilerin çıkarlarına kullanmayacağımızı,

d) Mesleğe uygun davranış; ilgili mevzuata uyacağımızı ve denetim mesleğinin itibarını zedeleyici fiil ve davranışlardan kaçınacağımızı,

Mesleki denetim etiğine uygun bağımsızlık, tarafsızlık ve sır saklamayla ilgili kuruluş politika ve süreçlerine uygun davrandığımızı ve davranacağımızı taahhüt ederiz.

Bağımsız DenetçiTarih
Bağımsız DenetçiTarih
Baş DenetçiTarih