Bülten

  • KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA BİLDİRİLMESİ

    İşletmeler ile işletme ile ilgili bilgi kullanıcıları arasındaki iletişim aracı finansal raporlamadır. Finansal raporlamanın genel amacı hem işletme içi hem de işletme dışı bilgi kullanıcılarına, işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında doğru, güvenilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf bilgi sunmaktır (TFRS 1, md.1). Bilgi kullanıcılarının finansal raporlara duyduğu güveni artırmak ise bağımsız denetim ile mümkün olmaktadır.

    Devamı
  • YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ

    26/08/2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Kararı’nda, genel olarak kamu yararını ilgilendiren kuruluşların münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları’nın (TMS) uygulanması zorunlu kılınmış, diğer işletmelerin TMS’yi uygulayıp uygulamayacakları konusu ise işletmelerin isteklerine bırakılmıştır.

    Devamı