BAĞIMSIZ DENETİM LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

BAĞIMSIZ DENETİM LİMİTLERİ 01/01/2023 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 29.11.2022 tarih 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bağımsız denetime tabi olma şartları yeniden belirlenmiştir.

26.03.2018 tarihli 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan değişikliğe göre aşağıda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi tutulacaktır.

1) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler:

 Yeni KararÖnceki Karar
Aktif Toplamı30 Milyon TL15 Milyon TL
Yıllık Net Satış Hasılatı40 Milyon TL20 Milyon TL
Çalışan Sayısı50 Kişi50 Kişi

2) Karar’a ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler:

 Yeni KararÖnceki Karar
Aktif Toplamı60 Milyon TL30 Milyon TL
Yıllık Net Satış Hasılatı80 Milyon TL40 Milyon TL
Çalışan Sayısı100 Kişi125 Kişi

3) Yukarıda belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler:

 Yeni KararÖnceki Karar
Aktif Toplamı75 Milyon TL35 Milyon TL
Yıllık Net Satış Hasılatı150 Milyon TL70 Milyon TL
Çalışan Sayısı150 Kişi175 Kişi

Cumhurbaşkanı Kararı eki (I) sayılı listede yer alan şirketler herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabidirler. 

Bu Karar 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde ; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı , çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.